Międzyszkolny konkurs literowania po angielsku ”SPELLING FROG” 2017

 Regulamin konkursu

 

I. Cele konkursu
● Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim od najmłodszych lat;
● Doskonalenie znajomości języka angielskiego;
● Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim
● Oswajanie uczestników z publicznym wystąpieniem;
● Pogłębianie współpracy między placówkami oświatowymi województwa
mazowieckiego .

II. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas III-VI w dwóch kategoriach wiekowych:
● Kids : klasy 3-4
● Teens: klasy 5-6

III. Organizator
Inicjatorem i organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Literowania po Angielsku SPELLING
FROG 2017 jest Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa
Adres: ul. 11 Listopada 4, 05-091 Ząbki

IV. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klas III-VI szkół podstawowych województwa
mazowieckiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie do siedziby organizatora
formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie uczestnictwa zainteresowane szkoły
przesyłają do dnia 3 0 marca 2017r na adres pocztowy organizatora
marzena.kedzinska.zpsk@gmail.com do godziny 15:00.
Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu dla uczniów szkół podstawowych
przedstawia poniższy harmonogram:
Eliminacje szkolne (etap I) – do 30 kwietnia 2017r
Zgłoszenie 3 najlepszych uczniów z każdej kategorii – do 30 kwietnia 2017r. do godziny
15:00
Finał konkursu (etap II) – maj 2017r. ( termin do ustalenia)

V. Zasady i przebieg konkursu
Konkurs SPELLING FROG odbywa się w dwóch etapach:
Etap I – etap szkolny (eliminacje wewnątrzszkolne)
Etap II – finał międzyszkolny
Etap I
Eliminacje szkolne przeprowadzają szkoły we własnym zakresie. Liczba uczestników etapu
szkolnego jest nieograniczona. Nauczyciele zgłaszający udział zobowiązani są wyłonić do 3
najlepszych uczniów (z każdego poziomu nauczania). Szkoły biorące udział w konkursie
zobowiązane są do przeprowadzenia I etapu do dnia 30 kwietnia 2017r.
Etap II
Międzyszkolny finał konkursu odbędzie się w maju 2017r (termin do ustalenia) w Publicznej
Katolickiej Szkole Podstawowej w Ząbkach . Czas trwania II etapu konkursu to ok. 2h (czas
uzależniony jest od ilości szkół zgłoszonych do konkursu). W finale biorą udział najlepsi
uczniowie z placówek oświatowych zgłoszonych do konkursu.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby szkół (powyżej 12), organizator zastrzega sobie
prawo do zmian w tym punkcie regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed
finałem konkursu.
Uczestnik konkursu losuje wyraz, ma 3 sekundy na jego zapoznanie, zawodnik ma 15-20 sekund
na jego poprawne przeliterowanie oraz przetłumaczenie na język polski.
Każda grupa wiekowa posiada oddzielny zestaw słów, zamieszczony w załącznikach.
Jeśli uczestnik, w trakcie literowania, sam zauważy, że popełnił błąd, musi niezwłocznie
zasygnalizować to komisji i powtórzyć całe słowo jeszcze raz. Poprawy nie traktuje się, jako
błędu, jeśli uczeń zmieści się w czasie. Przejęzyczenie traktowane jest, jako błąd.
Każdy uczestnik finału musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną!

VI. Jury
Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie Zespół Konkursowy w
składzie: p. Marzena Kędzińska, p. Aniela Baranowska. Przewodniczący ZK, w obecności
członków zespołu, przygotowuje protokół pokonkursowy.
VII. Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe za zdobycie trzech
pierwszych miejsc ufundowane przez HI! SCHOOL CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH.

VIII. Postanowienia końcowe
Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.zpsk.edu.pl

Materiały konkursowe:
materiał I
materiał II